Nasza Świątynia

Kościół barokowy. Orientowany. Murowany z cegły, otynkowany. Jednonawowy. Nawa prostokątna z węższym i nieco niższym jednoprzęsłowym prezbiterium zamkniętym półkoliście, przy którym od strony południowej zakrystia ze skarbczykiem na piętrze i ośmioboczną wieżyczką mieszczącą klatkę schodową, od strony północnej kaplica; przy nawie od południa kruchta. Wnętrze rozczłonkowane pilastrami, sklepienie kolebkowe z lunetami, na gurtach, w zakrystii strop. Chór muzyczny murowany, wsparty na dwóch filarach, z lekko wysuniętą częścią środkową. Kaplica otwarta do nawy arkadą, analogiczna ślepa arkada w południowej ścianie prezbiterium. Fasada jednokondygnacjowa, rozczłonkowana zdwojonymi pilastrami i ożywiona płycinami, na osi otwór drzwiowy w profilowanym uszatym obramieniu z trójkątnym szczytem; szczyt fasady zwieńczony frontonem ze spływami po bokach. Elewacje boczne rozczłonkowane pilastrami podtrzymującymi belkowanie. Szczyt kruchty barokowy z zegarem słonecznym. Dachy nad nawą, prezbiterium i kruchtą dwuspadowe, nad zakrystią pulpitowy, kryte blachą; nad nawą wieżyczka na sygnaturkę z 1952 r. projektu T. Witkowskiego. W zakrystii portal kamienny prostokątny z końca XVIII w.; drzwi z nawy do kruchty obite blachą w romby.

Ołtarz główny z fragmentami barokowymi, z herbami Jelita i Korybut (Elżbiety z Wiśniowieckich Zamoyskiej ?), rzeźbami barokowymi śś. Andrzeja, Bartłomieja, aniołów i Boga Ojca w zwieńczeniu oraz obrazami: św. Stanisława bp., św. Bartłomieja i Zaśnięcia Matki Boskiej w zwieńczeniu, tabernakulum rokokowe z obrazem Ostatniej Wieczerzy z tegoż czasu; antepedium z ok. poł. w. XIX.

Dwa ołtarze boczne przy tęczy rokokowe z 4. ćw. w. XVIII; lewy z rzeźbami Aarona, św. Józefa i aniołów oraz obrazami MB Gorajskiej z Dzieciątkiem Jezus z w. XVII-XVIII w sukience srebrnej barokowej z w. XVIII, św. Michała na zasuwie, św. Walentego w zwieńczeniu z końca w. XVIII; prawy z rzeźbami św. Jana Nepomucena, nierozpoznanego świętego i aniołów oraz obrazami: św. Anny Samotrzeć w srebrnej sukience, św. Wojciecha na zasuwie, św. Antoniego w zwieńczeniu, z tegoż czasu. Trzeci klasycystyczny z pocz. w. XIX z rzeźbami św. Barbary i Katarzyny o charakterze barokowym z 1. poł. w. XIX. Czwarty ołtarz boczny, nowy, z barokową grupą Ukrzyżowania z końca w. XVIII. Ołtarz w kaplicy również barokowy z rzeźbą św. Józefa z pocz. w. XVIII. Chrzcielnica i kropielnica kamienne z przełomu w. XVIII/XIX.

Dzwonnica - bramka znajdująca się w murze otaczającym cmentarz kościelny od strony południowej. Zapewne z okresu budowy kościoła. Murowana z kamienia i cegły, otynkowana. Czworoboczna, dwukondygnacjowa, w dolnej kondygnacji otwór przejazdowy, w górnej dwa przeprute otwory na dzwony, zamknięte łukiem półkolistym. Zwieńczona trójkątnym szczytem. Daszek dwuspadowy, kryty dachówką.